Võimalused

CDokumendihaldus

 • Täisfunktsionaalne dokumendihaldus 
 • Dokumentide loomine, registreerimine, menetlemine, digiallkirjastamine
 • Dokumentide versioneerimine ja lukustamine
 • Dokumentide hõlmamine (arvutist üles laadimine, dokumendi loomine, paberkandjal dokumendi skaneerimine, avatud faili saatmine MS Wordist, kasutajaarvutist failide selekteerimine ja saatmine)
 • Dokumentide ringluse jälgimine
 • XML eksport/import üksikdokumentide ja dokumentide kogumi lõikes
 • Dokumentide automaatne nummerdamine (vastavalt kataloogipuu loogilisele ülesehitusele ja registreeritava dokumendi asukohale süsteemis)
 • Nummerdamise manuaalne seadistamine
 • Otsingusüsteem - otsida saab nii metaandmetest kui ka dokumentide sisust. Täistekst otsing võimaldab otsida lisaks teksti failidele ka MS-Word, MS-Excel, PDF, RTF jne failidest. On laiendatav ka muudele failiformaatidele
 • Otsingute hõlbustamine – võimalik otsingute salvestamine ja taaskasutamine, otsingu tulemuste loendamine, päringu kitsendamine kataloogi/üksuse kaupa

CKirjavahetus

 • Sisse ja välja liikuvate sõnumite/dokumentide registreerimine
 • Kirjade genereerimine eelnevalt sätestatud malli alusel
 • Kirjade digiallkirjastamine
 • Kirjade saatmine süsteemist e-kirjana või DVK liidest kasutades
 • Kirjavahetuse ringluse jälgimine igal ajahetkel
 • XML eksport/import üksikdokumentide ja dokumentide kogumi lõikes
 • Dokumentide automaatne nummerdamine (vastavalt kataloogipuu loogilisele ülesehitusele ja registreeritava dokumendi asukohale süsteemis)
 • Nummerdamise manuaalne seadistamine
 • Vastusdokumentide koostamine, nende nummerdamine ja automaatne seostamine algatuskirjaga
 • Kirjadele vastutaja määramine ja lahenduseks edastamine
 • Raportite genereerimine kirjadele - näiteks tähtaegade jälgimine ja tähtaja meeldetuletused, AK piirangu tähtaja saabumine jne.
 • Lihtsustatud tähtaegade jälgimine – väljavõtete tegemine igal ajahetkel

CAsjavaade

 • Dokumentide kogumi haldamine
 • Asjamalli kirjeldamine (näiteks isik ja kõik temaga seotud informatsioon), misjärel edasine töö isiku ja tema dokumentidega toimub läbi asjamalli
 • Virtuaalsete toimikute moodustamine omavahel seotud objektidest
 • Virtuaaltoimikutes olevate dokumentide iseseisev või terviklik menetlemine

CTöövood

 • Automaatsed (dokument edastatakse töövoos osalejatele koheselt peale salvestamist, mis muudab igapäevase dokumentide edastamise voo lihtsamaks ja kiiremaks), poolautomaatsed või manuaalsed töövood
 • Töövoogude haldus integreeritud MS Outlookiga - näiteks suunates dokumendi kooskõlastusringile Amphoras, saab kooskõlastaja selle ülesande ka oma MS Outlooki.
 • Dokumentide suunamise põhikriteeriumid:
  • täitmiseks
  • kooskõlastamiseks 
  • teadmiseks
  • allkirjastamiseks

CKalender

 • Ühine ajahaldus võimaldab hallata/vaadata enda ja teiste kalendrisündmusi
 • On seotud ülesannetega (kalendrisündmuse juures on näha ka sama aja tööd)
 • Integreeritud MS Outlook-iga
 • Korduvate kalendrisündmuste määramine (nt iganädalane koosolek sisestatakse Amphorasse üks kord ning edaspidi kuvab süsteem iga nädal valitud nädalapäeval/kellaajal antud koosoleku infot)
 • Kalendrisündmuste kuvamine avalehel ja meeldetuletuste saatmine

CArutelud

 • Foorumilaadsed arutelud
 • Elektroonilised koosolekud
 • Automaatsed protokollid
 • Küsitluste korraldamine ja statistika väljavõtted

CIsikud

 • Isikute kontaktide haldamine
 • Isikute ja asutustega seotud info sidumine (seotud dokumendid jm)
 • Isikute grupeerimine (võimalik e-mailide saatmine paljudele isikutele korraga)
 • Kontaktibaasis kirjade koostamine - kirja osapoole andmed saab automaatselt kontaktibaasist pärida (elimineerib eksimisvõimaluse kirja osapoole kontaktandmetes ja vähendab sisestustööd kirja koostamise hetkel)

CAsutused

 • Asutuse kontaktide haldamine
 • Asutuse isikute ja kontaktandmete sidumine dokumentide ja kirjavahetusega
 • Asutuste grupeerimine ühiste kriteeriumite alusel
 • Võimalus saata grupeeritud ettevõtetele korraga e-kirju
 • Kontaktibaasis kirjade koostamine - kirja osapoole andmed saab automaatselt kontaktibaasist pärida (elimineerib eksimisvõimaluse kirja osapoole kontaktandmetes ja vähendab sisestustööd kirja koostamise hetkel)

CE-kirjad

 • E-kirjade suunamine Amphorasse
 • Saabunud dokumentide automaatne registreerimine etteantud kausta
 • Dokumentide edastamine teistele osapooltele e-kirjana
 • Sissetulevate kirjade nummerdamine vastavalt järjekorranumbrile
 • Kirjade seostamine süsteemis olevate algatuskirjadega

CE-kodanik

 • Kodanikuportaalis andmete kontrollimine erinevates riiklikes andmekogudes
 • Avalduste ja teabenõuete täitmine
 • Täidetud vormide automaatne saatmine Amphora E-kodaniku moodulisse
 • Digitaliseeritud blankettide täitmine ja edastamine (kogu protsess võtab aega minuteid – Kodanikuportaali sisenemise hetkest kuni Amphorasse täidetud vormi jõudmiseni.)

CDVK

 • Asutustevaheliste täisdigitaalsete dokumentide vahetamine ehk dokumendi edastamine ühest süsteemist teise
 • Dokument ja temaga seotud metainfo liigub süsteemide vahel automaatselt st andmed kantakse vormile registreerimisel hetkel
 • Peale registreerimist suunatakse dokument vastutajale, kes tegeleb asja lahendamisega
 • Asja lahendamise järgselt koostatakse vastus ning edastatakse see üle DVK algatusdokumendi saatnud osapoolele

CAdmin

 • Kogu süsteemi seadistamine ja häälestamine - kasutajad ja nende vaated/õigused, kasutusel olevate dokumendivormide loomine, automaatsete menetluste seadistamine, liigitusüksuse sisestamine ja kirjeldamine
 • Admin mooduli põhivalikud:
  • Kasutajate lisamine, nende info muutmine, õiguste määramine, rollid
  • Kasutagruppide lisamine, nende info muutmine, õiguste määramine
  • Kataloogide (dokumentide loetelu) loomine, registrite (numereerijad-loendurid) määramine ja muutmine
  • Asutuse üldised seaded (versioonimine, keeled)
  • Otsingute seadistamine
  • Dokumendivormide ja mallide seadistamine
  • Tõlked (sõnade-nuppude muutmine)
  • Automaatsete töövoogude seadistamine
  • Raportite seadistamine
  • Avaliku vaate seadistamine
 • Administraatoreid saab grupeerida mitmel tasemel:
  • administraatorid, kes saavad luua või muuta liigitusüksust (dokumentide loetelu), kuid ei saa muuta kasutajate õigusi
  • administraatorid, kes saavad muuta kasutajate õigusi, kuid ei saa luua vorme

CAvalik vaade

 • Dokumendiregistri elektrooniline kättesaadavus (antud funktsionaalsus on mõeldud Amphora kasutajatele, kes peavad oma asutuse dokumendiregistri elektrooniliselt kättesaadavaks tegema täitmaks Avaliku teabe seadusest tulenevaid nõudeid)
 • Dokumendiregister peab tagama juurdepääsu registreeritud juurdepääsupiiranguta digitaaldokumentidele või sisaldama paberkandjal või muul kandjal dokumendi asukohaviida.
 • Amphorast on võimalik avalikustada dokumentidest nõutud osa tegemata selleks täiendavaid dubleerivaid sisestusi oma igapäevases tööprotsessis.
 
EML
ELL
Microsoft Partner